Algemene voorwaarden

//Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2017-11-18T21:33:44+01:00

Onze algemene voorwaarden

Transportkosten

 • Voor het huren van grote materialen (vb tafels, stoelen,…) wordt steeds een transportkost aangerekend (tenzij de gehuurde goederen meekomen met de levering van de traiteurartikelen op de dag zelf), dit naargelang de afstand. De prijs hiervan wordt op voorhand vastgelegd (dit met uitzondering van eventuele wachttijden wegens onmogelijkheid om te laden of te lossen.)
 • Voor bestelling zonder bediening geldt: (dit met uitzondering van eventuele wachttijden wegens onmogelijkheid om te laden of te lossen.)
 • Voor bestellingen met bediening: Voor bestelling binnen een afstand van 20 km worden geen transportkosten aangerekend (met uitzondering van gehuurde goederen die geleverd worden door verhuurfirma’s) Voor bestellingen boven de € 700,00 binnen een regio van 50km wordt geen transportvergoeding gerekend (met uitzondering van gehuurde goederen die geleverd worden door verhuurfirma’s) Voor grotere afstand kan een transportkost aangerekend worden, dit naargelang de grootte van de bestelling, de afstand en het aantal personeelsleden die de afstand moeten overbruggen. Wij kunnen dit op voorhand voor u uitrekenen. Indien er materialen moeten worden achtergelaten en op een later tijdstip dienen opgehaald te worden, dan wordt hiervoor een transportkost aangerekend!

Praktische voorwaarden

 • Voor alle evenement met bediening vragen wij het aantal genodigden ± 1 week op voorhand door te geven, kleine aanpassingen (extra genodigden, afwezigen wegens bv. ziekte.) kunnen tot daags voordien doorgegeven worden.
 • Eventueel gehuurd materiaal dienen wij eveneens 1 week op voorhand de juiste hoeveelheden van te kennen.
 • Bij het opstellen van de bestelbon worden eveneens de voorschotten bepaald:
  Voor bestellingen met bediening
  a. 1° voorschot ± 10% van het geschatte factuurbedrag te betalen 8 dagen na ontvangst van de bestelbon.
  b. 2° voorschot ± 40% van het geschatte factuurbedrag, te betalen 10 dagen voor de dag van het event.
  Voor bestellingen zonder bediening
  c. 1 voor schot van ± 10% van het geschatte factuurbedrag te betalen bij het opstellen van de bestelbon.
 • Uw datum ligt vast na het betalen van het eerste voorschot.
 • Voorschotten kunnen in geen enkel geval teruggevorderd worden. Bij annulatie wordt het voorschot als schadeloosstelling beschouwd.
 • De prijzen in deze brochure zijn exclusief btw.
 • De prijzen vermeld in deze brochure zijn bindend tot het verschijnen van de nieuwe editie. EENS UW DATUM VASTGELEGD BLIJFT OOK DEZE BROCHURE GELDEN DIE VAN KRACHT WAS OP HET MOMENT VAN DE BESTELLING.

Algemene verkoopsvoorwaarden

 • Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten, van welke aard ook geschieden tegen de hierna volgende voorwaarden, met uitzondering van speciale voorwaarden schriftelijk overeengekomen met de klant.
 • Onze aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- of uitvoerginsdatum betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven. Laattijdige levering kan geen voorwendsel zijn voor de klant om de bestelling te annuleren ,of om schadevergoeding te eisen, noch om de betaling te weigeren. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade volgend uit de overschrijding van de leveringstermijn.
 • Alleen klachten die schriftelijk gebeuren binnen de 48 uren na levering, kunnen gebeurlijk aanvaard worden.
 • Behoudends andersluidend beding zijn al onze facturen betaalbaar netto contant te Drongen. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag wordt van rechtswege zonder dat enige ingebrekestelling van node zijn, een verwijlintrest van 12% per jaar op het factuurbedrag eisbaar. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
 • Alle innings- en protestkosten, inbegrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke aanmaningen, zijn steeds ten laste van de klant of bedrijf teneinde stipte betaling te verzekeren en ter vergoeding van de door onze firma geleden schade ingevolge verhoogde beheerskosten met uitzondering van de kosten nodig om tot gerechtelijke inning te komen.
 • Iedere vertraging in betaling om welke reden ook, doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling alle nog openstaande schuldvorderingen eisbaar worden. Dit laat ons toe de lopende contracten te schorsen of te ontbinden, zonder schadevergoeding te moeten toekennen.
 • In geval van wanbetaling houden wij ons het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen of diensten op te schorten tot de betaling uitgevoerd is.
 • Bij niet betaling op de vervaldag ingevolge nalatigheid of onwil van de koper zal het factuurbedrag daarenboven van rechtswege me 10% vermeerder worden ten titel van conventioneel schadebeding, met een minimum even wel van € 49,58 en een maximum van € 1859,20.
 • Vertraging in de betaling van één factuur maakt allen andere facturen onmiddellijk opeisbaar.
 • Bij geschil is enkel de handelsrechtbank van Gent bevoegd.
 • De geleverde goeden blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van onze werkplaatsen.
 • Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slecht geldig mits onze schriftelijke aanvaarding. In dergelijk geval is de klant een forfaitaire vergoeding van 40% van het gefactureerde bedrag verschuldigd.
 • Bij ontstentenis van protest per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen zal deze factuur beschouwd worden als zijnde aanvaard door de schuldenaar.